Ge röst till människor & hjälp dem att använda den

Bli Write Your Self-vägledare

Utbildningen

“The core experience of psychological trauma are disempowerment and disconnection from others. Recovery, therefore, is based upon the empowerment of the survivor and the creation of new connections.”

– Judith Hermann, “Trauma och tillfrisknande”.

Omkring 70-80% av världens befolkning kommer någon gång under sitt liv att uppleva något slags trauma.

Forskning och traumaterapeutiskt arbete visar att efter trauma så behöver vi få utrymme att organisera och förstå vår berättelse, och vi behöver tryggt sällskap i den processen. Skrivande under vägledning kan vara ett enkelt och hållbart komplement i en sådan process.

Genom att utbilda vägledare vill vi ta skrivandet till en mängd miljöer där människor som upplevt trauma finns – så att de får bli hjälpta och stärkta av att skriva.

Vi vill att det ska vara självklart att människor som upplevt trauma ska erbjudas kvalitativ hjälp att skriva.

Vårt team har professionell såväl som personlig erfarenhet av att använda skrivandet som ett redskap för läkning. Vi har levt oss igenom vår egen läkning och arbetat med många som har gjort samma resa. Denna erfarenhet och kunskap har vi nu samlat i vår utbildning.

Vem är utbildningen till för?

Skrivpedagoger, psykologer, terapeuter, präster, läkare, personal på kvinnojourer och på stödboenden för asylsökande – detta är några av många exempel på yrkesverksamma som vi riktar oss till.

Vi utbildar professionella aktörer som vill lära sig att vägleda människor i vår skrivmetodik. Utbildningen bör ses som fortbildning och som komplement till din befintliga yrkesroll.

Våra klienter har olika yrkesbakgrund, och utbildningsmaterialet är anpassat därefter. Vi hoppas att tillsammans med våra vägledare kunna hitta än fler användningsområden för skrivande.

Detta är en utbildning för att handleda privatpersoner i skrivande. Det är inte en utbildning för att utbilda professionella i vår metod. Alla som använder vår metod professionellt ska utbildas och certifieras av oss.

En video om visionen bakom vårt arbete:

Våra berättelser är viktiga.

Hjälp människor att skriva sina.

Hur utbildningen fungerar

Under utbildningen lär du känna vår skrivprocess i åtta steg och utforskar hur denna process kan tillämpas pedagogiskt – hur du kan vägleda människor individuellt och i grupp.

Via en serie moduler får du studera trauma och skrivande ur pedagogiska och vetenskapliga perspektiv.

Du får lära dig hur en traumaanpassad skrivprocess kan utformas med fokus på att föra val och egenmakt tillbaka till dina skribenter.

Utbildningen består av ett digitalt material som du bekantar dig med i din egen takt, och som finns tillgängligt både på vår utbildningsplattform online och för nedladdning.

Hur lång tid det tar att genomgå utbildningen är individuellt men du kan räkna med en till två månader, om du också arbetar parallellt med att du går vår utbildning.

Du genomgår en certifiering online. När du certifierats får du tillgång till undervisningsmaterial för att hålla i kurser och workshops, och för att ge individuell handledning och textrespons. Du får även en grund för att utveckla eget undervisningsmaterial samt utforska andra användningsområden för skrivande i din yrkesroll och på din arbetsplats.

Tillträde till den digitala utbildningen och certifieringen gäller för en vägledare och kan inte överföras till eller delas med någon annan.

Dina skribenter hittar du via din egen arbetsplats, ditt nätverk, eller via vägledarregistret på Write Your Selfs hemsida.

Vårt utbildningsmaterial uppdateras kontinuerligt utifrån forskning och feedback från våra klienter.

Utbildningen finns tillgänglig både på svenska och engelska.

Utbildningens moduler

1. SKRIVANDE OCH TRAUMA
Denna modul ger en introduktion till den forskning och det pedagogiska arbete som Write Your Self bygger på. Här får du en bakgrund till Write Your Self’s metodik – hur vår skrivprocess i åtta steg kan tillämpas för skrivande efter trauma.

 

*

2. SKRIVPROCESSEN
Denna modul presenterar Write Your Self’s skrivprocess. Du får en introduktion till skrivprocessens åtta steg och får prova skrivövningar kopplade till stegen.

De åtta stegen i skrivprocessen är:

Ett eget rum
Om att skapa utrymme för skrivande i sitt liv – både på insidan och utsidan.

Börja skriva
Om att lyssna sig fram till sina berättelser snarare än att uppfinna dem, och tekniker för att göra det.

Självomsorg
Om att ta hand om sig själv medan man skriver, och varför det är avgörande att göra det.

Den skrivande kroppen
Om kroppen som en bärare av berättelser, och sätt att börja lyssna till och skriva ned dessa berättelser.

Genrer
Om tre olika skrivsätt och vilket eller vilka som kan passa för de berättelser dina skribenter vill skriva.

Ämnen
Om vilka dina skribenters skrivämnen är, och hur de kan spara, organisera och utforska dem i sin egen takt.

Skapa helhet
Om läkande skrivande och konkreta verktyg för att organisera och arbeta med sina berättelser.

Uttrycka det ordlösa
Om att hitta ord för det som kan kännas ordlöst i en berättelse.

 

*

3. VÄGLEDNING
I denna modul tittar vi närmare på vår metodik – hur skrivprocessen kan tillämpas vid skrivande efter trauma. Du får bland annat lära dig om vad skrivprocessen kan innebära för dina skribenter, om textrespons och att vara vittne till berättelser om trauma, om att skapa och leda grupper, om vikten av stödsystem för både dig som vägledare och för dina skribenter, och om vad du kan behöva i din roll som vägledare.

 

*

4. CERTIFIERING
Din certifiering sker online. I denna modul finns frågor för dig att besvara och sedan skicka till oss för godkännande och personlig respons. När du har fått dina svar godkända får du ett certifikat som intyg på genomgången utbildning, samt tillgång till den femte modulen.

 

*

5. VÄGLEDNINGSMATERIAL
Så snart du certifierats får du tillgång till denna modul. Här finns allt undervisningsmaterial samt kommunikationsmaterial du behöver för att nå ut och presentera ditt arbete för skribenter och uppdragsgivare.

Kurser
Du får ett komplett upplägg för att hålla i en grundkurs och en fortsättningskurs. Detta material kan du också bygga vidare på som du själv önskar utifrån det du lärt dig om vår skrivprocess och metodik.

Workshop
Du får ett komplett upplägg för att hålla i en workshop. Detta material kan du också utveckla utifrån de kunskaper du skaffat dig genom utbildningen.

Individuell handledning
Du får ett komplett upplägg för att ge individuell skrivhandledning, strukturerat i åtta träffar. Detta material kan du sedan bygga vidare på utifrån dina behov och utifrån vad du lärt dig om vår skrivmetodik.

Textrespons
Du får riktlinjer för att ge och ta emot textrespons skriftligt och muntligt, individuellt och i grupp.

Kommunikationsmaterial
Du får ett digitalt kommunikationsmaterial bestående av bland annat text, bilder, flyers och affischer, att använda gentemot dina egna skribenter och uppdragsgivare för att presentera Write Your Self, vår metod och de tjänster du erbjuder som vägledare.

 

*

Bibliotek, diskussionsforum & vägledarregister

Bibliotek
I biblioteket får du tillgång till resurser som kompletterar utbildningsmaterialet.

Diskussionsforum
I vår privata Facebookgrupp kan du presentera dig själv och ditt arbete, få kontakt med andra vägledare, ställa frågor och få stöd.

Vägledarregister
När du blivit certifierad så blir du – om du väljer det – en del av vårt vägledarregister, som du hittar här på vår hemsida. Via det kan skribenter läsa om vilken verksamhet du erbjuder och på så vis komma i kontakt med och få hjälp av dig.

Vår metodik

Vår metodik vilar på tre ben:

Skrivande efter trauma
Skrivande efter trauma kan handla dels om att skriva om trauma – om egna upplevelser av trauma. Men det kan också handla om att skriva efter upplevelser av trauma, att förhålla sig till sig själv och sin röst efter den förändring som ett trauma innebär. Skribenterna väljer alltid själva vad de vill skriva om. Det finns inget krav att skriva om trauma.

Skrivprocessen
Den skrivprocess i åtta steg som vi tagit fram består av grundläggande kunskap om trauma, traumaanpassade skrivövningar och verktyg för att hjälpa skribenterna att utforska vad de behöver för att kunna skapa ett hållbart skrivande.

Skribentens val och egenmakt
Trauma orsakar ofta en känsla av förlust av handlingsutrymme och makt att påverka sin situation. Det yttersta syftet med vår metodik är att föra val och egenmakt tillbaka till skribenterna.

Ansvar

Vårt program baseras på traumaorienterat evidensbaserat arbete, men vi är inte kliniska utövare, terapeuter eller forskare. Vi arbetar med språk, skrivande och kreativitet som profession.

Write Your Self är inte en ersättning för terapi eller annan behandling. Vårt skrivmaterial är ett mycket verkningsfullt komplement.

Vid behov av medicinsk vård ska skribenterna du handleder alltid rekommenderas att söka sådan hjälp. Du som använder vår metod gör det på eget ansvar i ditt eget yrkesutövande.

“Att logga in på programmet är en vacker och känslosam upplevelse. Dels för att plattformen är enkel att navigera på, men också för att all den forskning som materialet lyfter hjälper till att bekräfta något som jag redan vet – djupt inuti. Det är en känsla av bitar som faller på plats, och en vetskap om att spridandet av det här budskapet kommer att göra en så enorm skillnad för så många.”

– EMELIE HILL DITTMER, skrivpedagog och journalist, England.

“Materialet genomsyras av enkelhet – där jag menar att det enkla är det vackra. Professionalitet är ett bra ord – omsorgsfullt framtaget. Det genomsyras av värme och kärlek till den som ska skriva själv eller söka vägleda andra till skrivande. Bilderna är ljusa och inspirerande och de som berättar gör det trevligt och inbjudande men det går också uppleva att där finns en empati i vad det handlar om att bemöta andras sår.”

– KARIN VIGREN, präst, Svenska Kyrkan, Sverige.

“Att gå den här utbildningen har fått mig att förstå vilket kraftfullt redskap skrivande är, men också hur viktigt det är att ta hand om sig själv medan man skriver. Detta vill jag försöka förmedla i alla mina skrivkurser framöver. Ni gör ett fantastiskt arbete, och jag är både stolt och glad över att få vara en del i ert nätverk.”

– ANNIKA WIGÖ, kursledare, Sverige.

“Programmet känns professionellt, väldesignat och välkomnande, och det märks att mycket tanke och hjärta har lagts ned i skapandet. Jag älskar att programmets format är enkelt att navigera i, och att materialet är skrivet på ett så tydligt och enkelt språk. Materialet är välpresenterat. Jag värdesätter också verkligen att programmet är grundat i så god och gedigen forskning, för det är så viktigt.

Tack vare era mail och genom välkomstvideon så känner jag mig säker på att utbildningen kommer att passa som hand i handske för mig och min passion, min kunskap och min bakgrund. Jag känner mig dessutom stöttad och välkomnad som en del av den större rörelse som ni på Write Your Self håller på att skapa. Jag är så hedrad att få vara en del av detta community.”

– BRENDA LEE WRIGHT, terapeut, Kanada.

“Utbildningen känns proffsig och välstrukturerad. Jag gillar att få översikt, och att det sker i steg, så att det är begripligt och inte känns som att jag drunknar i nya grejer. Extra plus för listan med resurser: GULD att redan nu se att jag kan fördjupa mig i vissa aspekter som intresserar mig… väldigt inspirerande.”

– YLVA MARIA PAVVAL, projektledare, Niejda, Sverige.

Pris & köpvillkor

KOSTNAD FÖR UTBILDNING OCH CERTIFIERING:

1390 USD, exklusive moms.

*

VALUTA:

Utbildningskostnaden i svenska kronor varierar beroende på aktuell valutakurs. Här kan du enkelt ta reda på aktuell valutakurs. Den summa som dras från ditt konto registreras i svenska kronor.

*

Betalningsalternativ
Du kan betala hela summan med en gång eller göra tre avbetalningar.

Inloggningsuppgifter
När du har genomfört ditt köp så skickar vi ett bekräftelsemejl med dina inloggningsuppgifter till programplattformen.

Villkor
Din utbildning och certifiering är personlig och kan inte överlåtas eller delas med någon annan.

Köp utbildning till flera deltagare

Utbildning för 1-10 deltagare
1390 USD i avgift per deltagare, exklusive moms.
Köpen genomförs genom formuläret här nedan. Du behöver genomföra ett köp för varje deltagare.

Utbildning för fler än 10 deltagare
Kontakta oss för offert.

Några av våra vägledare och samarbetspartners

Få mer information

Har du frågor om utbildningen, eller vill ha mer information?

Kanske funderar du på om det är rätt för dig, eller hur Write Your Self skulle kunna användas i just din verksamhet?

Fyll i dina uppgifter här under så hör vi av oss till dig.